دانلود مقاله بهره وری انرژی در دیگهای بخار

از آنجائیکه این دو مورد از عمده ترین و متداولترین مشکلات دیگ های بخار به شمار می آیند، بسیار محتمل است که هر دو مشکل بطور همزمان برای دیگ های بخار حادث گردد. بسیاری از مشکلات خوردگی در اثر رسوب گذاری پدیدار می شوند و همچنین در بسیاری از موارد عامل خوردگی باعث بروز مشکلات رسوب گذاری می شود. بهرحال هر دو مشکل فوق را می توان با تمهیدات علمی از میان برداشت و برطرف کرد.

متداول ترین مشکل رسو ب گذاری در اثر واکنش موادی چون کلسیم، منیزیم و سیلیکا با فلز دیگ بخار بوجود می آید. این مواد بطور گسترده ای در داخل آب تغذیه وجود دارد و بنابراین پتانسیل واکنش با فلز دیگ بخار همیشه وجود خواهد داشت.
در اثر واکنش کلسیم، منیزیم و سیلیکا با فلز داخلی دیگ بخار، لایه سختی تشکیل می گردد که در اثر کاهش انتقال حرارت، زمینه لازم برای از دست رفتن بازدهی بوجود م یآید. در اثر افزایش ضخامت لایه رسوبی، لول ههای داخل دیگ بخار تحت دمای مازاد قرار گرفته و نهایتاً ترکیدگی در آنها بوجود می آید. به عبارت دیگر لایه رسوبی همانند یک لایه نازک عایق بین گاز و آب دیگ بخار عمل می نماید.

عملی ترین روش برای جلوگیری از ترسیب مواد آن است که کلسیم و منیزیم موجود در آب تغذیه قبل از ورود به دیگ بخار حذف گردد. روش های حذف یا کاهش غلظت کلسیم و منیزیم از آب به خوبی شناخته شده است و شامل بهره گیری از شلات، پلیمر و یا فسفات می باشد. شایان ذکر است که ترسیب مواد فوق در بخش اکونومایزر، پمپ های تغذیه و خطوط انتقال آب نیز رخ م یدهد. تشکیل رسوب حتی در دیگ های بخار با فشار کم
نیز بوجود می آید، خصوصاً که در این نوع دیگ ها، آب ورودی، تحت فرآیند پیش تصفیه قرار نگرفته باشد.

رسوب گذاری سیلیکا نیز به همان طریق رسو بگذاری کلسیم و منیزیم تشکیل می شود با این تفاوت که جداسازی سیلیکا از منبع آب تغذیه به سادگی جداسازی کلسیم و منیزیم نیست. رسوبات سیلیکا در انواع مختلف سیلیکات منیزیم و سیلیس بی شکل پدیدار می شود.
سیلیکات بی شکل بصورت لایه نازک و شیشه مانندی بر سطح داخلی دیگ بخار تشکیل می گردد که جداسازی آن بسیار دشوار است. معمولاً از محلو لهای اسیدی ( هیدروفلوریک ) برای جدا نمودن لایه های شیشه ای مانند استفاده می شود. رسوبات سیلیکات منیزیم دارای بافت ناهموار بوده و جداسازی آن از سطح دیگ بخار نسبت به سیلیس بی شکل راحت تر است. رسوبات سیلیکاتی معمولاً در سیستم دیگ های بخار با فشار پائین دیده می شود و معمولاً این نوع سیستم ها فقط مجهز به جداسازی کلسیم و منیزیم بوسیله زئولیت سدیم از آب می باشند.
در پاره ای از موارد رسوبات سیلیکاتی در دیگ بخار با فشار بالا نیز رویت شده است که عمدتاً ناشی از نشت سیلیکا از واحدهای آنیونی بوده است. هر قدر که سیلیکات آب ورودی بیشتر و قلیائیت آب کمتر باشد، ترکیب لایه سیلیکاتی سریعتر صورت می پذیرد. خاصیت عایقی لایه سیلیکاتی به مراتب بیشتر از لایه های رسوبی کلسیم و منیزیم است و به همین دلیل باعث کاهش بازدهی بیشتری در دیگ های بخار می شود.

اکسید های آهن از جمله موادی هستند که در سطح داخلی دیگ های بخار تجمع می یابند. اکسیدهای آهن یا از طریق آب خام وارد دیگ بخار م یگردد و یا اینکه در اثر خوردگی داخلی ایجاد می شود. اکسیدهای آهن در رسوبات نرم و سخت دیگ های بخار حضور دارند و معمولاً در رسوبات نرم جهت گیری آنها به سمت داخل دیگ بخار و در رسوبات سخت به سمت جدار دیگ بخار است. اکسیدهای آهن از جمله رسوبات خلل و فرج دار محسوب م یشوند که امکان نشت آب از دیگ بخار به داخل بخار را فراهم ساخته و مواد جامد محلول را بر جا م یگذارند. مواد جامد محلول نظیر سود و شلات که در آب دیگ بخار وجود دارند، نهایتاً در خلل و فرج رسوبات اکسیدهای آهن ترسیب یافته و غلظت تجمعی آنها به هزاران قسمت در میلیون خواهد رسید.

دانلود مقاله کامل pdf

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *