برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

پمپ و منبع آب و وان

فیلتر توسط
افقی 200 افقی 200
1,930,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن افقی 500 لیتر رادمان پلاست  مخزن (تانک آب) افقی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد...
عمودی 300 عمودی 300
23,360,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 10000 رادمان پلاست مخزن (تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
عمودی 300 عمودی 300
17,410,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 8000 لیتر مخزن (تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.
عمودی 300 عمودی 300
11,550,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 5000 لیتر رادمان پلاست مخازن عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
عمودی 300 عمودی 300
9,280,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 4000 لیتر رادمان پلاست مخزن (تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد...
عمودی 300 عمودی 300
7,180,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 3000 لیتر رادمان پلاست مخازن عمودی 3000 لیتری کوتاه وبلند پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد...
عمودی 300 عمودی 300
4,730,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 2000 لیتر رادمان پلاست مخزن ( تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد...
عمودی 300 عمودی 300
1,490,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر رادمان پلاست مخزن (تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد...
عمودی 300 عمودی 300
2,710,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 1000 لیتر رادمان پلاست مخزن (تانک آب) عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد...
افقی 200 افقی 200
1,120,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن افقی 200 لیتر رادمان پلاست مخزن افقی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
عمودی 300 عمودی 300
45,760,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 20000 لیتر رادمان پلاست مخازن عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
عمودی 300 عمودی 300
35,260,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن عمودی 15000 لیتر رادمان پلاست مخازن عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
7,650,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن نیسانی تک سوز 2000 لیتری (درب 55) تهران  پلیمر   مخزن (تانک آب) نیسانی تک سوز پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم های 2500 لیتری (درب 44) و 2000 لیتری ( درب 55 و 25 ) بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
1,291,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 250 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
2,184,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
711,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن مکعبی 100 لیتری تهران پلیمر یارا    مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 100تا 2000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
1,310,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن مکعبی 200 لیتری تهران پلیمر یارا    مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 100تا 2000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
1,600,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن مکعبی 300 لیتری تهران پلیمر یارا    مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 100تا 2000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
2,500,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن مکعبی 500 لیتری تهران پلیمر یارا    مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 100تا 2000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
3,900,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن مکعبی 1000 لیتری تهران پلیمر یارا    مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 100تا 2000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی...

فهرست