جستجو بر اساس :

موارد فعال:
  موجودبودن
  تولیدکننده

  پمپ کف کش 

  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DP40G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 4.8 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:6.1 متر- قدرت پمپ پنتاکس:1 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DP60G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 7.2 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:8.5 متر- قدرت پمپ پنتاکس:2.1 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DP80G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:10.3 متر- قدرت پمپ پنتاکس:3.7 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DPT80 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:10.3 متر- قدرت پمپ پنتاکس:3.7 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DP100G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 15 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:13.3 متر- قدرت پمپ پنتاکس:5.1 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DPT100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 15 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:13.3 متر- قدرت پمپ پنتاکس:5.1 اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DPV80G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 9 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:5.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:2.6اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DPVT80 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 9 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:5.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:2.6اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DPV100G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 9 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:3.8اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DPVT100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 9 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:3.8اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX80G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX80 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز فاز مدل DXT80 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX80/2G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX80/2 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DXT80/2 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 12 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:7.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس:4.7اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX100G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:9.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس:6.2اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:9.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس:6.2اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس سه فاز مدل DXT100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:9.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس:6.2اسب10 سال خدمات پس از فروش
  • پنتاکس

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس تک فاز مدل DX100/2G - حداکثر دبی پمپ پنتاکس کف کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس کف کش:9.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس:6.2اسب10 سال خدمات پس از فروش
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  کالا ناموجود است Total

  Check out