پمپ آبرسانی 

 • 1 Review

  پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس جتی 1 اسب مدل CAM 100 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 47 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  ویژگی های پمپ پنتاکس مدل CAMT 100 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 3.6 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 47 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب- کلاس عایق بندی پمپ جتی: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس 1 اسب جتی مدل CAM 110 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 4.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 36.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 1 اسب مدل CAMT 110 سه فاز  - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 4.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 36.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس جتی 0.8 اسب مدل CAM 75 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8  اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب مدل CAMT75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8  اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  ویژگی های پمپ پنتاکس مدل CAM 575 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.6 اسب تک پروانه مدل CAM 50 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی:36 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.6 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.6 اسب جتی مدل CAM 550 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی:36 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.6 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM50 تک فاز - حداکثر دبی پمپنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 21.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT50 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 21.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 26.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 26.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 1 اسب تک پروانه مدل CM100 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 33 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ پنتاکس 1 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT100 سه فاز  - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 33 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ پنتاکس 1.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM160/164 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 6.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 40.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب تک پروانه مدل CMT160/164 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 6.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 40.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM210/214 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 45.1 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT210/214 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 50 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 3 اسب تک پروانه مدل CM310/314 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 55.9 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
کالا ناموجود است Total

Check out