برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط

قیفی

فیلتر توسط
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
1,291,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 250 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
2,184,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
3,672,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 1000 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
0 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 2000 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
5,905,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 3000 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
25,960,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 10000 لیتری تهران پلیمر   مخزن (تانک آب) قیفی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم250 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
26,510,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 10000 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
12,780,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 5000 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
8,400,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 3000 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
5,340,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 2000 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
3,150,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 1000 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر
1,930,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن قیفی 500 لیتر رادمان پلاست مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید میشود و کاربرد این نوع محصول به دلیل شکل ظاهری...

فهرست